dumm

Heidzudooch hamm däi junger Leid zrissne Huusn oo
und geem däfier aa nu a Geld aus.

Dass si däi nid schämer!

Is doch woahr aa – Erwin P. Kandel
 

A weng dumm däf mer scho sei,
blouß ned saudumm.
Erwin P. Kandel